Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Van de eenmanszaak Special Day Drive, trouwauto en gala auto verhuur en feest vervoer gevestigd en kantoorhoudend te Rijswijk.
Artikel 1 Algemeen

De onderstaande bepalingen zijn van toepassing op alle met ons gesloten overeenkomsten, tenzij daarvan schriftelijk door ons is afgeweken en prevaleren boven eventuele voorwaarden van onze contractpartner.
Artikel 2 Aanbiedingen en prijzen

  1. Overschrijding van de overeengekomen huurperiode zal bij nacalculatie aan de contractprijs in rekening worden gebracht (zie art. 9 lid 3 van deze voorwaarden).
  2. De autoverhuur met chauffeur is op uurtarief en kilometerprijs, dan wel pakketprijs.
  3. De contractprijs is op aanvraag. Meeruren en meerkilometers worden op basis van uurtarief en kilometerprijs berekend.
  4. Special Day Drive behoudt zich voor een korting te geven bij vooruitbetaling van het volledige bedrag van de offertes, bij annulering vindt dan geen restitutie plaats.

Artikel 3 Overeenkomsten trouwauto en gala auto verhuur en feest vervoer

 1. Onder overeenkomst wordt verstaan elke door de contractspartij gegeven opdracht tot het verhuren en/of verrichten van diensten.
 2. De overeenkomst wordt eerst geacht tot stand te zijn gekomen, indien deze rechtsgeldig door partijen is ondertekend.
 3. Als datum totstandkoming van de overeenkomst zal gelden de datum, die staat op de overeenkomst.
 4. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig indien wij deze schriftelijk hebben bevestigd.

Artikel 4 Betaling

 1. Bij reservering van de in de overeenkomst genoemde auto(‘s) dient door de contractspartij 25% van de totale huursom, met een mimimum van € 150,– te worden voldaan.
 2. Het restant van de huursom moet door de contractpartij uiterlijk 14 dagen voor de reserveringsdatum worden voldaan.
 3. De in art.4 genoemde waarborgsom strekt niet te vermindering van de in de leden 1 en 2  van dit art. genoemde verschuldigde huursom.
 4. Enigerlei schuldvergelijking of korting op de betaling is nimmer toegestaan. Bij wanbetaling zijn wij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te annuleren, zonder dat wij tot enige schadevergoeding of anderszins gehouden zijn.
 5. In geval van niet stipte betaling overeenkomstig lid 2 van dit artikel, zijn wij gerechtigd, zonder dat een sommatie of een ingebrekestelling is vereist, een rente van 1% per maand over het verschuldigd bedrag aan de contractspartij in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand zal worden berekend.
 6. De vordering tot betaling van de gehele door de contractspartij op grond van de met ons gesloten overeenkomst verschuldigde som is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van de overeengekomen termijn op de vervaldatum en in geval van annulering (zie art.6 van deze voorwaarden).
 7. Indien de contractpartij, na per aangetekend schrijven verzonden sommatie in gebreke blijft met betalen, zijn wij gerechtigd het verschuldigde bedrag te verhogen met incasso-, gerechts- en andere inningskosten, waaronder begrepen de kosten van rechtskundige bijstand. Alsmede de in lid 5 van dit artikel genoemde rente van 1% per maand. De buitengerechtelijke kosten worden ten deze gesteld op minimaal 20% van het totaalbedrag der vordering.
 8. Bij betaling in termijnen dient de betaling geschieden in door ons vastgestelde bedragen binnen de door ons vaststelde tijd. (de mogelijkheid tot annuleren zoals in artikel 5 vervalt)

Artikel 5 Annulering

 1. Annulering van deze overeenkomst dient uiterlijk zestien weken voor de reserveringsdatum schriftelijk te geschieden. Bij tijdige annulering bedragen de annuleringskosten het bij reservering van de in de overeenkomst genoemde auto(‘s) betaalde bedrag (zie art.5 lid 1 van deze voorwaarden).
 2. Special Day Drive houdt zich recht voor om per overeenkomst het in rekening brengen van de in dit artikel omschreven en geldende annuleringskosten te beoordelen.
 3. Bij annulering 12 weken voor de reserveringsdatum is behoudens aanbetaling 10% van de resterende contractprijs verschuldigd.
 4. Bij annulering 8 weken voor de reserveringsdatum is behoudens de aanbetaling 25%van de resterende contractprijs verschuldigd.
 5. Bij annulering 4 weken voor de reserveringsdatum is behoudens de aanbetaling 50% van de resterende contractprijs verschuldigd.
 6. Bij annulering binnen 4 weken voor de reserveringsdatum is behoudens de aanbetaling de volledige resterende contractprijs verschuldigd.
 7. Te late of mondelinge annulering heeft tot gevolg dat wij gerechtigd zijn de overeengekomen huurprijs in rekening te brengen aan de contractspartij.
 8. Indien Special Day Drive korting geeft bij vooruitbetaling van het volledige bedrag van de offertes, volgt geen restitutie bij annulering

Artikel 6 Overmacht

 1. Indien na het sluiten van de overeenkomst blijkt dat deze ten gevolge van overmacht/erg slechte weersomstandigheden niet uitvoerbaar of te risicovol is, hebben wij het recht te beoordelen om aan de contractspartij een vervangende auto ter beschikking te stellen, of de opdracht te annuleren, zonder dat wij tot enigerlei schadevergoeding gehouden zijn.
 2. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen; oorlog, oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke inbeslagneming of vordering van onze goederen, brand- en stormschade, overstromingen, werkstaking, uitsluiting, ziekte-epidemie, ziekte van werknemers, verkeersopstoppingen, autopech en andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid nakoming van de overeenkomst niet van ons kan worden gevergd. Slechte weersomstandigheden als ernstige storm, brand, overstromingen, sneeuw, hagel, ijzel.
 3. Overmacht ontslaat de contractspartij niet van haar betalingsverplichting indien vervangend vervoer aangeboden wordt.

Artikel 7 Aansprakelijk

 1. Te allen tijde zijn onze verplichtingen en aansprakelijkheden beperkt tot de navolgende verplichting, welke naar onze keus bestaat uit vervanging van de gehuurde (auto’s) en/of het geheel of gedeeltelijk opnieuw of alsnog uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Derhalve zijn wij nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, uit welken hoofde of welken aard dan ook, dan wel door de contractspartij of derden geleden.
 2. Voor alle schade en kosten, als hierboven bedoeld, is de contractspartij aansprakelijk en vrijwaart hij ons voor alle aanspraken die derden terzake jegens ons gelden mochten maken.
 3. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor de door derde(n) aan contactspartij geleverde goederen en/of verrichte diensten welke al dan niet via onze bemiddeling geleverd en/of verricht worden. In geval van klachten dient de contractspartij zich rechtstreeks tot de desbetreffende derde(n) te wenden.

Artikel 9 Aansprakelijkheid van de contractspartij

 1. De contractspartij is gehouden de gehuurde auto(‘s) als een goed huisvader te gebruiken en aanwijzingen van de chauffeur betreffende het gebruik van de auto op te volgen.
 2. De contractspartij is vanaf het moment, dat het gehuurde door hem in gebruik is genomen, ten volle aansprakelijk voor schade van de gehuurde auto(’s), dit indien de aanwijzingen van de chauffeur niet zijn opgevolgd.
 3. In geval van overschrijding van de overeengekomen huurperiode, zijn wij gerechtigd deze overschrijding op basis van uurtarief en kilometerprijs aan de contractspartij in rekening te brengen. De Algemene Voorwaarden blijven in dat geval onverkort geldig.

Artikel 10 Slotbepalingen trouwauto en gala auto verhuur en feest vervoer

 1. Op al onze aanbiedingen, verbintenissen en de uitvoering daarvan is het Nederlands Recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, gerezen tussen de contractspartij en ons, waaronder begrepen geschil betreffende van deze Algemene Voorwaarden en het innen van openstaande vorderingen, zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde Rechter in het Kanton of Arrondissement waar wij zijn gevestigd, tenzij wij er de voorkeur aan geven volgens de normale regels der competentie en de eventuele toepasselijke verdragen op te treden.
 3. De contractspartij kiest ter uitvoering van deze overeenkomst onherroepelijk domicilie aan het adres, waar hij op het moment van het verzenden van onze orderbevestiging gevestigd of woonachtig is.

Getekend te Rijswijk, 21 maart 2012.

W.W.P. Huizer.
Directeur Special Day Drive.